Sângeorgiu de Pădure

Piață săptămânală

Piața agroalimentară din orașul Sângeorgiu de Pădure este structurată și destinată comercializării produselor agroalimentare, a celor de uz gospodăresc, a unor produse nealimentare de uz curent, precum și a unor articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Piața funcționează în tot timpul anului, iar orarul de funcționare este: în fiecare marți, între orele 7-14.

Prezentarea ansamblului pieței și a platoului
Suprafața destinată comercializării produselor agroalimentare, în cadrul pieței, va funcționa în sectoare distincte, amenajate corespunzător pentru vânzarea de:

  • Legume și fructe
  • Produse alimentare și nealimentare
  • Produse de uz gospodăresc
 • Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte
 • Totalul tarabelor care funcționează în piață este de 40 de locuri, aferente unui număr de 40 de locuri
 • Mărimea tarabelor este de 4m X 1,2m
 • Tarabele sunt numerotate de la 1 până la 40

Prețul chiriilor și accesul comercianților
Accesul se face prin bază de bilet sau contract de închiriere semnat între comerciant și primărie.

Pe incinta pieței nu este permis accesul cu niciun fel de autoturism sau autoutilitar după ora 7, nici parcarea nu este permisă.

Prețul chiriei pentru mese este de 10 lei/zi, suma se achită la intrarea în piață

Mesele pot fi închiriate pe tot anul în curs sau pe jumătate de an, conform numerelor afișate pe ele, administratorul pieței are obligația de a rezerva mesele închiriate. Dacă chiriașul nu este prezent la piață până la ora 8, administratorul are dreptul să închirieze masa respectivă către alți comercianți, dar numai pentru ziua respectivă.

Comerciantul care încheie contract de închiriere pe 6 luni beneficiază de 10% reducere, calculate conform zilelor de piață în perioada contractată.

Comerciantul care încheie contract de închiriere pe 12 luni primește 15% reducere, calculate conform zilelor de piață în perioada contractată.

Prețul contractului de închiriere se plătește la caseria Primăriei, pe bază de chitanța eliberată se poate intra în incinta pieței și folosi masa închiriată.

Comercializarea laptelui (în general lapte dulce și iaurt)

 • Ambalajele cu produse lactate se vor acoperi cu tifon curat, capac metalic sau hârtie
 • Producătorul va prezenta dovada controlului sanitar veterinar și carnetul de sănătate necesare pentru a-și vinde produsele
 • Vânzătorul va purta echipament de protecție.

Comercializarea peștelui se face în locuri special amenajate, dotate pentru asigurarea normelor de igienă și depozitare în vigoare.

Piața agroalimentară, care este racordată la rețelele de apă, este prevăzută cu:

 • Platou acoperit cu pavele
 • Robinete pentru spălarea legumelor și fructelor
 • Iluminat electric
 • Apă potabilă și canalizare
 • Grup sanitar pentru femei și bărbați
 • Mobilierul din dotarea platourilor constă: în tarabe realizate din lemn

Serviciile prestate utilizatorilor pieței
Administratorul pieței oferă următoarele servicii utilizatorilor pieței:

 • Verifică practicanții de comerț cu produse alimentare dacă dețin certificat de producător
 • Aplică taxele stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local
 • Supraveghează activitatea de comerț și practicarea acestuia în mod civilizat
 • Controlează existența autorizațiilor sanitar veterinare și interzice practicarea comerțului cu produse agroalimentare fără autorizație avizată de personalul sanitar veterinar
 • Răspunde de igiena și salubritatea din piață, solicitând comercianților păstrarea curățeniei și igienei
 • Informează conducerea primăriei privind modul de desfacere a produselor agroalimentare, nereguli apărute pe parcurs, abateri de la normele unui comerț civilizat și solicită, la nevoie, sprijinul organelor de ordine publică.
 • Este interzisă vânzarea în piață a substanțelor toxice, inflamabile sau explozive, precum și a armelor de foc și a muniției.

Drepturile și obligațiiel utilizatorilor pieței
Comercianții și producătorii care vând pe piață produse au următoarele drepturi:

 • De a se putea informa facil asupra tarifelor practicate în piață
 • De a putea practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează
 • De a avea acces la toate serviciile oferite de administrația pieței
 • De a fi informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței

Comercianții și producătorii care vând pe piață produse au următoarele obligații:

 • De a afișa prețurile pentru produsele oferite spre vânzare, conform prevederilor legale
 • De a respecta legislația în vigoare, în domeniul comercializării serviciilor, precum și în domeniul protecției consumatorului
 • De a efectua cântărirea și măsurarea mărfurilor numai cu mijloace legale, verificate metrologic
 • De etalare a instrumentelor de măsură
 • Inscripționarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, a asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, unde nu poate fi ștearsă
 • De a menține permanent curățenia la locul de muncă (de vânzare) și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieței ori de câte ori este nevoie
 • De a nu expune mărfurile în afara locului de vânzare alocat
 • De a nu oferi spre vânzare mărfuri din mers
 • De a nu oferi spre vânzare mărfuri înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia
 • Alte obligații stabilite de către Consiliul Local

Drepturile și obligațiile administratorului pieței
Administratorul pieței are următoarele drepturi și obligații:

 • Elaborează Regulamentul pentru funcționarea pieței, conform prevederilor art. 32 din H.G. nr 384/2004 și îl supune spre aprobare și avizare autorităților publice locale
 • Verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comerciant, conform prevederilor legale și nu permite accesul altor comercianți
 • Verifică dacă utilizatorii pieței au afișate numele și sediul local
 • Afișează la loc vizibil și în mod lizibil Regulamentul cadru, orarul de funcționare, precum și tarifele practicate în piață
 • Sprijină organele de control autorizate
 • Nu admite în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia
 • Stabilește tarifele pentru serviciile prestate și asigură afișarea acestora
 • Asigură evidența solicitării locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli și comercianților produselor de uz gospodăresc, în ordinea solicitării
 • Controlează dacă mijloacele de măsurare, proprietatea utilizatorilor pieței, sunt verificate din punct de vedere metrologic, și interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale din domeniu
 • Asigură salubrizarea pieței zilnic, și ori de câte ori este nevoie
 • Alte drepturi și obligații cuprinse în alte acte normative în materie.

Răspunderi și sancțiuni aplicate utilizatorilor de piețe
Constituie contravenții următoarele fapte:

 • Executarea de construcții sau modificări la construcțiile existente în piață
 • Expunerea și vânzarea de mărfuri în afara locului de vânzare alocat, expunerea și vânzarea de mărfuri direct pe pavimentul pieței sau din vehicule
 • Nerespectarea prevederilor legale din normele igienico-sanitare și sanitar-veterinare
 • Comercializarea în piață a produselor agroalimentare pentru care nu există acte doveditoare legale de proveniență sau de origine a mărfii (certificat de producător, chitanță, factura de aviz de însoțire a mărfurilor)
 • Practicarea de activități, comercializarea în incinta pieței agroalimentare de mărfuri altele decât cele prevăzute în contract
 • Practicarea de activități, respectiv comercializarea de mărfuri și servicii în incinta pieței fără plata taxelor stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local
 • Comercializarea în piață a produselor prevăzute la art. 14
 • Încălcarea normelor de pază contra incendiilor
 • Necurățirea pieței agroalimentare și neevacuarea gunoiului la sfârșitul zilei în locurile special amenajate în acest scop
 • Subînchirierea de suprafețe sau spații comerciale altor persoane fizice sau juridice
 • Depozitarea de ambalaje pe căile de acces și în alte locuri decât cele stabilitie
 • Depozitarea de ambalaje și mărfuri în incinta pieței pe timp de noapte, cu excepția locurilor special amenajate
 • Consumarea de băuturi alcoolice în incinta pieței
 • Împiedicarea sau obstrucționarea, sub orice formă de către comerciant sau de către orice altă persoană, a organelor de control în exercitarea atribuțiilor lor privind controlul respectării prezentului Regulament
 • Proferarea de injurii sau gesturi necuviincioase la adresa funcționarilor din administrația pieței

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul Regulament se face de către Primar, împuterniciții Primarului, organele de Poliție, organele sanitar-veterinare, Oficiul pentru Protecția Consumatorului.

În cazul săvârșirii unor abatrei grave sau repetate, Primarul orașului poate dispune, odată cu aplicarea sancțiunii și evacuarea comerciantului contravenient din incinta pieței.

Instituțiile cu atribuții de control, competente legislației în vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor pieței, așa cum sunt prevăzute în Regulamentul cadru.

Prezentul Regulament va putea fi modificat și/sau completat prin Hotărârea Consiliului Local Sângeorgiu de Pădure.