Sângeorgiu de Pădure

Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Stimați cetateni!

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa confirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. ln acest scop, gasiti in continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de “persoana vizata”.

Definiţii:

a) date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) date cu caracter special – date privind originea etnica sau rasială, date privind opiniile politice, date privind, confesiunea religioasa sau convingerile filozofic, apartenenta la sindicate, date genetice, data biometrice, date privind sanatatea, date privind sanatatea;

c) datele genetice – date cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care rezultă în urma unei analize a unei mostre de material biologic al persoanei fizice în cauză, în special a unei analize cromozomiale, a unei analize a acidului dezoxiribonucleic (ADN) sau a acidului ribonucleic (ARN) sau a unei analize a oricărui alt element ce permite obținerea unor informații echivalente;

d) datele cu caracter personal privind sănătatea – toate datele având legătură cu starea de sănătate a persoanei vizate care dezvăluie informații despre starea de sănătate fizică sau mentală trecută, prezentă sau viitoare a persoanei vizate. Acestea includ informații despre persoana fizică colectate în cadrul înscrierii acesteia la serviciile de asistență medicală sau în cadrul acordării serviciilor respective persoanei fizice în cauză, astfel cum sunt menționate în Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1); un număr, un simbol sau un semn distinctiv atribuit unei persoane fizice pentru identificarea singulară a acesteia în scopuri medicale; informații rezultate din testarea sau examinarea unei părți a corpului sau a unei substanțe corporale, inclusiv din date genetice și eșantioane de material biologic; precum și orice informații privind, de exemplu, o boală, un handicap, un risc de îmbolnăvire, istoricul medical, tratamentul clinic sau starea fiziologică sau biomedicală a persoanei vizate, indiferent de sursa acestora, ca de exemplu, un medic sau un alt cadru medical, un spital, un dispozitiv medical sau un test de diagnostic in vitro;

e) date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

f) prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

g) stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

h) sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;

i) operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

j) persoană împuternicită de către operator – o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

k) terţ – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

l) destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

Ce inseamna prelucrarea datelor?  Conform Regulamentului UE 2016/679, prin “prelucrarea de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea,  structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. ln calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Primaria Orasului Sangeorgiu de Padure va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitatea, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucram? Date de identiticare: (nume si prenume, CNP, serie si numar act de identitate/pasaport, data nasterii, cetatenia, semnatura) Date de contact: (adresa de domiciliu, adresa de resedinta, adresa de e-mail, telefon) Date privind locul de munca Lista acestor date poate varia in functie de caracteristicile serviciilor oferite dumneavoastra sau in legatura cu care va manifestati interesul, de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de Primaria Orasului Sangeorgiu de Padure . Datele cu caracter personal pot fi obtinute direct de la dumneavoastra, de la terti (imputerniciti) sau prin interogarea de baze de date, in conditiile legii (de exemplu baza de date a Directiei Pentru Evidenta Persoanelor, Directia Regim Permise de Conducere si lnmatriculare a Vehiculelor, A.N.A.F.)

In ce scopuri prelucram datele personale? Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

 1. Indeplinirea obligatiilor legale (obligatii de stabilire, constatare, control, incasare si executare silita a veniturilor bugetului Primariei Orasului Sangeorgiu de Padure, obligatii de raportare catre institutii/organisme de stat, precum A.N.A.F., D.G.A.S.P.C.)
 2. Transmiterea catre terti contractanti, in conditiile legii (firme de curierat/servicii postale, Posta Romana, arhiva externa, Trezorerie, etc.)
 3. In scopuri statistice

In anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fara insa a exclude interventia umana.

Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

 • autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
 • autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate, in baza unor instrumente juridice internationale semnate de Romania si care cuprind prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si/sau recuperarea creantelor fiscale;
 • autoritatilor judiciare competente, potrivit Iegii;
 • oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/platitorului despre care au fost solicitate informatii;
 • in alte cazuri prevazute expres de lege.

Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale? Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor persoanelor  fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. Gasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora;

 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicile prelucrarii acestora in relatia  dumneavoastra cu Primaria Orasului Sangeorgiu de Padure .
 • Dreptul la rectiticare: dreptul de a obtine din partea Primariei Oras Sangeorgiu de Padure , fara intarzieri  nejustificate, rectiticarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Dreptul la stergere:  va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Primariei Orasului Sangeorgiu de Padure , in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fl exercitat atunci cand se aplica unul din urnatoarele cazuri:  persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergedi datelor,  atunci cand Primaria Orasului Sangeorgiu de Padure nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii,  dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea, sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Primariei Orasului Sangeorgiu de Padure prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita Primariei Orasului Sangeorgiu de Padure transmiterea datelelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fl citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de directia noastra.
 • Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia  dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in  care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa catre Primaria Orasului Sangeorgiu de Padure   in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita  opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara.
 • Dreptul de a nu fl supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita Primariei Orasului Sangeorgiu de Padure de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata,  inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o  afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman,  precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare.
 • Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu  Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).
 • Dreptul de a va adresa justitiei.

Cat timp sunt prelucrate  datele personale de catre Primaria Orasului Sangeorgiu de Padure Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada in care sunteti contribuabil al Primariei Orasului Sangeorgiu de Padure precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a acestor date (de exemplu dispozitii legale ce reglementeaza arhivarea  documentelor). Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:

pe siteul https://sgpadure.ro/, sectiunea Contact

la sediul Primariei Orasului Sangeorgiu de Padure prin completarea unei cereri in scris.

Mentionam ca informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, in format  actualizat, pe siteul https://sgpadure.ro